บาคาร่าเว็บตรง ศบค. เตือนระวัง โควิด ในวัน ตรุษจีน และ วาเลนไทน์

บาคาร่าเว็บตรง ศบค. เตือนระวัง โควิด ในวัน ตรุษจีน และ วาเลนไทน์

บาคาร่าเว็บตรง พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ได้ ตอบข้อซักถามกรณีขอความร่วมมือประชาชนเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่า เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลมงคล หลายคนเฝ้ารอคอย หลายคนบอกว่าปีใหม่อดทนมาแล้วที่ไม่ได้เดินทาง จึงรอคอยในช่วงตรุษจีนนี้ที่คิดว่าคงจะผ่อนคลายมาตรการพอที่จะเฉลิมฉลองกันได้

ทั้งนี้ ศบค.ยังเป็นห่วง เนื่องจากการรวมญาติ การเดินทาง 

จึงต้องขอความร่วมมือให้ทุกคนตั้งการ์ดสูงสุด หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ถึงแม้จะเดินทางพร้อมกันเพียงบุคคลในครอบครัวก็ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หากเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ ขอให้ศึกษาจากเฟซบุ๊กเพจ ศบค. ที่มีรายละเอียดว่าถ้าเดินทางด้วยเครื่องบิน รถสาธารณะ ก็ต้องสวมแมสก์ และพยายามไม่นำมือมาขยี้ตา หรือแคะจมูก ให้ล้างมือบ่อยๆ

พร้อมขอให้ผู้สูงอายุที่ออกมาซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจำเป็นช่วงวันตรุษจีนให้ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ เพราะที่ตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นมีคนไปจำนวนมากไม่ว่าผู้ค้าหรือผู้ซื้อ ดังนั้น ต้องช่วยกันระมัดระวังโดยรักษาระยะห่าง และรักษามาตรการเข้มงวดของตัวเองให้มาก และยังมีการนำเสนอให้ใช้ อั่งเปาโดยโอนให้กันทางออนไลน์ อวยพรอาม่าอากงโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือแม้แต่การจับจ่ายใช้สอยผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันก็ทำได้

ขณะเดียวกัน เทศกาลวาเลนไทน์ หลายคนบอกว่าถ้ารักกันวันนี้ขอให้รักษาระยะห่าง จะได้รักกันอยู่นานๆ การพบเจอกันนั้น อยากให้ระมัดระวังเรื่องมาตรการความสะอาดสูงสุด การแสดงความรักในเทศกาลวาเลนไทน์ บุคลากรทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขจะเป็นอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ต้องการความรัก ความห่วงใยจากพวกเราทุกคน ที่จะส่งแรงส่งใจไปช่วยให้พวกเขาทำงานในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่พวกเราได้หยุดแต่เขายังคงทำงานเพื่อพวกเราทุกคน

ผอ.ชักปืนหน้าเสาธง – สืบเนื่องจากกรณีที่ ผอ.โรงเรียนเทพา พูดขอโทษและขออโหสิกรรมเรื่องความสัมพันธ์กับเด็กม.3 หน้าเสาธง ก่อนจะวางไมค์ ถอดสูทแล้วชักปืนออกมา จนคุณครูต้องตะโกนและเข้าไปห้าม ในขณะที่เหล่านักเรียนก็ขวัญเสียกับเรื่องที่เกิดขึ้น หลังเกิดเหตุก็ได้มี #รรป้ายหลากสีย่านเทพา ไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล และตำรวจเตรียมแจ้งข้อหากระทำชำเราและพรากผู้เยาว์ อีกคดีหนึ่งคือพกพาอาวุธปืน

ราชกิจจานุเบกษา แก้ กฎหมายทำแท้ง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแก้ กฎหมายทำแท้ง อนุญาตให้ตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ ตามหลักเกณฑ์ มาตรา 305  ราชกิจจานุเบกษาได้แพร่ประกาศ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย อาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 301 หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน มาตรา 305 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 เป็นการกระทำ ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำไม่มีความผิด

(1) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น

(2) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์

อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง

(3) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิด เกี่ยวกับเพศ

(4) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์

(5) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์

ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำ

ของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บาคาร่าเว็บตรง